ویژه دبیران و اساتید دانشگاه


تبدیل جزوات آموزشی به کتاب علیرغم اینکه باعث ارتقا رتبه علمی و شغلی شما می شود وجهه ی علمی شما را هم ارتقا خواهد داد


امتیاز چاپ هر کتاب علمی و آموزشی تأثیر بسیاری در رتبه شغلی و علمی شما دارد

شما می توانید جزوات و نوشته های علمی - آموزشی خود را به کتاب تبدیل کنید که این که مزیت های بسیاری از جمله 

1- افزایش اعتبار علمی نوشته های شما

2- ارتقا سطح علمی و شغلی 

3- برخورداری از مزایای ویژه نخبه فرهنگی

4- افزایش سطح حقوق

5- افزایش سطح اعتماد دانشجویان نسبت به جایگاه علمی شما 

و ...

 

همچنین چاپ کتاب به تعداد دانشجویان و دانش آموزان و هنرآموزان شما و فروش آن می تواند منبع درآمد خوبی نیز برای شما باشد .

 

توجه :

وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

امتیاز ویژه ای را برای تألیف کتاب توسط دبیران و اساتید در نظر گرفته اند که تقریبا 3 برابر بیش تر از ارائه مقالات علمی - پژوهشی در سطح بین المللی می باشد .

 

 

مشاهده بخشنامه ( 123788 ) وزارت آموزش و پرورش  

 

 

مشاهده آئین نامه شماره ( 97455/و ) وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری