امتیاز تألیف کتاب در مصاحبه دکترا


تألیف یا ترجمه کتاب علاوه بر امتیازات مثبتی که در روند کاری و فعالیت تخصصی شما می تواند داشته باشد امتیاز قابل توجهی در مصاحبه مقطع دکترا دارد که احتمال قبولی را بسیار افزایش داده و باعث ارتقا اعتبار علمی فرد می شود .